Eurofiber: op weg naar duurzame datacenter-energie

Martin Vos, Business Innovation Director,  Eurofiber

Hans den Heijer, Senior PR & Media Relations Manager, Eurofiber

Doorlopend worden er inspanningen geleverd om de energie-efficiëntie van datacenters te verbeteren. Denk aan innovaties op het gebied van koeltechnologieën, consolidatie van apparatuur, serverefficiëntie en inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het aansluiten van datacenters op hernieuwbare energiebronnen zorgt echter voor uitdagingen, met name op het gebied van Power Quality.

Opbrengsten van bijvoorbeeld zonne- en windenergie kunnen fluctueren afhankelijk van factoren als de weersomstandigheden of het tijdstip. Deze variabiliteit kan leiden tot onstabiele stroomvoorziening en kwaliteitsproblemen zoals frequentie- en spanningsschommelingen, die de betrouwbare werking van apparatuur kan beïnvloeden.

Ook kan de variabele opbrengst van hernieuwbare bronnen uitdagingen opleveren voor de stabiliteit van het net. Dit kan leiden tot problemen zoals spanningsdips, harmonische vervorming en andere verschijnselen, die de stroomkwaliteit kunnen beïnvloeden. Andere zaken om rekening mee te houden, zijn bijvoorbeeld naleving van regelgeving en schaalbaarheid van hernieuwbare energievoorziening om de uitbreiding van datacenters bij te houden.

Modular Integrated Sustainable Datacenter-project

“Datacenters worden vaak afgeschilderd als verbruikers van enorme hoeveelheden energie”, vertelt Hans den Heijer, Senior PR & Media Relations Manager, Eurofiber. “Maar het doel van die datacenterworkloads is vaak om efficiënter te werken en onnodige mobiliteit en energieverbruik te voorkomen. Analyseren van grote hoeveelheden data levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Met onze digitale diensten en oplossingen kunnen we juist een positieve rol spelen.”

“Dit heeft mede geresulteerd in het Modular Integrated Sustainable Datacenter-project (MISD) gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen met andere deelnemers buigen we ons over zeer interessante uitdagingen en vraagstukken. Waar is al die rekenkracht voor nodig? Moeten we onze data opslaan in grote faciliteiten in de buurt van steden of kunnen we de datacenter-workload opsplitsen in meerdere kleinere modules die over het hele land worden gedistribueerd? Wat kunnen we individueel en collectief doen om de huidige situatie te verbeteren? Hoe kunnen we overtollige warmte optimaal hergebruiken?”

“MISD streeft naar een schaalbaar, modulair datacenterontwerp dat duurzame energiebronnen en energie-efficiënte technologieën integreert”, legt Martin Vos, Business Innovation Director Eurofiber, uit. “Het project komt tegemoet aan de groeiende energievraag van datacenters en minimaliseert tegelijkertijd hun impact op het milieu. Doelstellingen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de energie-efficiëntie, het verlagen van de CO2-uitstoot en het effectiever benutten van hernieuwbare energiebronnen.”

“Doel van MISD is een nieuw modulair, duurzaam en secure-by-design edge computing-concept dat dicht bij eindgebruikers wordt ingezet. Uitgangspunt is het realiseren van een significante reductie van het totale energieverbruik, van koeling tot rekenkracht en datastromen. CO2-afname van meer dan 50% moet worden bereikt in een gevalideerde, gedistribueerde opstelling in een fieldlab. Daar komen innovaties die in het kader van dit project zijn ontwikkeld bij elkaar.”

“De toekenning van financiering aan MISD in het kader van het programma European Important Projects of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS), is een grote stap richting de cloudinfrastructuur van de toekomst. De rol van Eurofiber in het MISD-project bestaat uit het benutten van expertise op het gebied van glasvezel- en datacenterinfrastructuur om bij te dragen aan de doelstellingen van het project en om de integratie van slimme energienetten of hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.”

“De toekenning van financiering aan MISD in het kader van het programma European Important Projects of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS), is een grote stap richting de cloudinfrastructuur van de toekomst. De rol van Eurofiber in het MISD-project bestaat uit het benutten van expertise op het gebied van glasvezel- en datacenterinfrastructuur om bij te dragen aan de doelstellingen van het project en om de integratie van slimme energienetten of hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.”

Workloads herverdelen

“Een belangrijke manier om de energie-efficiëntie van te ontwerpen infrastructuur te maximaliseren, is door de workload binnen het gedistribueerde netwerk te verdelen naar plekken met overschotten aan hernieuwbare energie. Dat vraagt om solide glasvezelverbindingen. Eurofiber brengt specifieke expertise in op dit gebied. De ontwikkeling van een staging-lab en een met glasvezel verbonden, geografisch verspreide fieldlab-omgeving, en het ontwikkelen van energie-, data- en compute-use cases, maken deel uit van onze bijdrage.”

“Het is erg interessant om te onderzoeken wat er gebeurt als je een groot datacenter opdeelt in een aantal kleinere edge-containers die dichter bij gebruikers en use cases staan. Kunnen we hernieuwbare energie rechtstreeks aan dergelijke modules terugleveren? Kunnen batterijen die deel uitmaken van het datacenterontwerp ook dienstdoen als hulpmiddelen om het net lokaal te stabiliseren? Zodra een aantal containers is geïmplementeerd, willen we de rekenkracht en gegevens rond die modules kunnen verplaatsen. Zo wordt het mogelijk om het energieverbruik aan te passen aan de beschikbaarheid op het net, en een specifiek prestatieprofiel op te stellen, afgestemd op de behoefte van de klant voor verschillende gebruiksscenario’s.”

“Om prestatie-, latency-, beschikbaarheid- en energieverbruikparameters te beheren is een cloudorkestratielaag nodig, die kan reageren op de gewenste invoer- en uitvoerparameters. Goede inzichten in de gebruikspatronen van stroomverbruikers in de omgeving kunnen bijdragen aan de energiestabiliserende functies van een gedistribueerd datacenterontwerp. Je zou zelfs dynamische prijzen kunnen introduceren, gebaseerd op deze parameters, en energie-efficiëntie economisch kunnen laten werken.”

Sterke nadruk op duurzaamheid

Eurofiber legt sterk de nadruk op duurzaamheid als onderdeel van haar bedrijfsvoering en stemt deze inspanningen af op haar verplichtingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo heeft Eurofiber ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot tegen 2025 met 50% te verminderen en in datzelfde jaar over te stappen op 50% circulaire producten. Het doel op lange termijn is om in 2030 100% circulair te zijn. Eurofiber Cloud Infra zet ook in op innovaties om het energieverbruik in datacenters te minimaliseren. Denk aan geavanceerde koelsystemen, energiezuinige UPS-systemen, benutting van restwarmte, koude aisles, slimme verlichting en duurzame materialen. Alle datacenters van Eurofiber Cloud Infra draaien op groene energie.

Modular Integrated Sustainable Datacenter project


Het MISD-consortium neemt het voortouw in Europese partnerschappen om duurzame toepassingen te verankeren in de volgende generatie Europese cloudinfrastructuur en -diensten. Deelnemers willen op een flexibelere manier dan nu mogelijk is een duurzaam antwoord ontwikkelen op de groeiende vraag naar (lokale) datacentercapaciteit.

Het project loopt van 2024 tot 2029. Innovaties komen samen in een geografisch verspreid fieldlab. Onderzoek en ontwikkeling omvatten nieuwe technieken voor vloeistofkoeling, waardoor huisvesting en rekenkracht energie-efficiënter worden, beveiliging door ontwerp in een gedistribueerde cloudinfrastructuur, parameters voor (verminderde) klimaatimpact van cloudgebruik, en datacenters als ondersteuning voor een meer flexibele energie-infrastructuur. Het consortium ontwikkelt een website om belanghebbenden en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de voortgang van het project. Daarnaast delen consortiumdeelnemers hun kennis die ze tijdens het project hebben opgedaan proactief, bijvoorbeeld tijdens evenementen, workshops, kennissessies en webinars.

Deelnemers MISD-consortium

  • Asperitas
  • BetterBe
  • Deerns
  • Eurofiber
  • NBIP (Nationale Beheersorganisatie Internet Providers)
  • TNO
  • Universiteit Twente

Overwegingen met betrekking tot Power Quality en hernieuwbare energie in datacenters

Variabiliteit van hernieuwbare bronnen is een uitdaging voor de consistente,  betrouwbare stroomvoorziening die datacenters nodig hebben voor een ononderbroken werking. Dit kan problemen met de stroomkwaliteit veroorzaken, die schadelijk kan zijn voor gevoelige datacenter-apparatuur. De variabele output van hernieuwbare bronnen kan ervoor zorgen dat spanningsniveaus en frequenties fluctueren. Kortstondige gebeurtenissen zoals spanningsdaling (dips) en -toename, evenals snelle spanningsvariaties (‘flikker’) komen vaker voor. Systemen, met name die waarbij omvormers worden gebruikt om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom, kunnen harmonische stromen in het voedingssysteem introduceren. Hernieuwbare bronnen zijn niet altijd in staat om een stabiele, evenwichtige belasting te leveren, vooral in datacenters met een grote, fluctuerende stroomvraag.

In situaties waarin het datacenter (opzettelijk of onopzettelijk) in staat is om te werken in een netgeïsoleerde modus die wordt aangedreven door hernieuwbare bronnen, bestaat het risico op eilandbedrijf. Dit kan uitdagingen opleveren bij het waarborgen van de stroomkwaliteit en de veiligheid van mensen en apparatuur. Het continu bewaken en beheren van de stroomkwaliteit is essentieel om de betrouwbaarheid en prestaties van datacenters te waarborgen. Dat vraagt om geavanceerde systemen, technologieën en expertise.

Jorlan Peeters, Managing Director, HyTEPS

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven